Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

New Zealand North Island 6 D 4 N

  • เมารี
  • เมารี

New Zealand North Island 6 D 4 N

อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – แฮมิลตัน – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

ล่องเรือ Lakeland Queen cruise พร้อมรับประทานอาหารเช้า – อโกรโดม –

เรนโบว์สปริงค์ – เตาโป – โรโตรัว – ฮอบบิตัน (มาทามาท่า)

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม – กันยายน

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
16.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบินไทย แอร์เวย์
18.45 น. ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)
Day 2 สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล
10.45 น. เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                            เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชม

** หมายเหตุ **        ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้าง  มีแม่น้ำที่สำคัญ Hamilton Gardens ซึ่งมีดอกไม้สีสดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสียง จากสวนทั่วโลก มาจัดไว้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ The Waikato University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 แฮมิลตัน – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เรนโบว์ สปริง – เมารีโชว์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่โรโตรัวถึงโรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ นำท่านเที่ยวชม Te Puia หรือ (Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินและแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ เที่ยวชมเมืองโรโตรัว ชมทะสาบโรโตรัวที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

                            นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

Day 4 ล่องเรือ Lakeland  Queen พร้อมรับประทานอาหารเช้า – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป –

                         น้ำตกฮูก้า – โรโตรัว

เช้า นำท่าน ” ล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว ”  ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งที่สอง เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็ก ๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโครัว พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม (Agrodome) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นั่นคือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็น

สถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ

เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่รืมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะชม

น้ำตกฮูกา (Huka Falls) ที่ซึ่งแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามเมื่อต้องแสงแดด ฝอยน้ำที่เย็นเฉียบจะทอประกายสีเขียวอมฟ้าก่อนไหลลงสู่สระน้ำเบื้องล่าง นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือและ ชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์

                            (เจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่                ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

Day 5  โรโตรัว – ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) – อ๊อคแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาทามาท่า (Matamata) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges)

ในเขตไวกาโต้ (Waikato) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า “บ้านฮอบบิท” ( Hobbit holes) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( Peter Jackson) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( Lord of the Rings film trilogy) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (Hobbiton) เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่อง เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

เที่ยง รับบประทานอาหารภายใน Hobittion
บ่าย เดินทางกลับสู่อ๊อคแลนด์  ชมทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างผ่านทุ่งหญ้าและฟาร์มแกะ ในบรรยากาศนิวซีแลนด์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCENIC  HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

Day 6 สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492
20.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้น 49,900