Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

Kenya Safari 8D 5N BY KQ

  • ลงเว็บ
  • ลงเว็บ

Kenya Safari 8D 5N

เที่ยวเคนย่าซาฟารี ท่องสุดยอดอุทยานแห่งชาติของเคนย่า

แอมโบเซลี่ – ไนวาซา – นากูรู – มาไซมาร่า 8วัน  สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (KQ)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่  1   สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ของสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (Kenya Airways-KQ) เคาน์เตอร์ W (ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข10 ) เจ้าหน้าที่จาก “Kenya Tours Center” ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่  2  กรุงไนโรบี – อุทยานแอมโบเซลี
01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ887 (บินตรง โดยเครื่องโบอิ้ง 787 ดรีมไลน์เนอร์)
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี (Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า (ใช้เวลา 9.05 ช.ม. เวลาท้องถิ่นที่เคนย่าช้ากว่าไทย 4 ช.ม.)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร

ออกเดินทางโดยรถตู้สำหรับท่องซาฟารี คันละ 6 คน ให้ท่านได้ชมวิวจากหน้าต่างทุกที่นั่ง ออกเดินทางสู่ Amboseli National Park (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)

เข้าที่พัก Serena Lodge Hotel หรือเทียบเท่า (การเช็คอินเข้าพักขึ้นอยู่กับห้องพัก ถ้าว่างและพร้อมก็สามารถเข้าพักได้เลย ถ้าห้องบังไม่พร้อม ให้ท่านพักผ่อนบริเวณโรงแรม)            http://www.sopalodges.com/amboseli-sopa-lodge/about-amboseli

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บ่าย ให้ท่านพักผ่อน หลังจากเดินทาง ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าสะวันน่า ฉากหลังเป็นยอดเขาคิลิมันจาโร ยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกา

จากนั้นท่องซาฟารี ชมสัตว์ใน อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี (Amboseli National Park) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ ความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่ง ของเคนย่าตั้งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศแทนซาเนีย ที่อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลีแห่งนี้ท่านจะได้พบกับภูมิทัศน์ที่งดงามยากจะลืมเลือนด้วยฉากหลังที่เป็นภาพ ของเทือกเขาคิลิมานจาโร ซึ่งสูงที่สูดในทวีปแอฟริกาพร้อมทั้งมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา มีอาณาบริเวณทั้งหมด 392 ตารางกิโลเมตร อุทยาน แห่งชาติแอมโบเซลีแห่งนี้ เป็นแหล่งที่อยู่ของ สัตว์ป่า นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นยีราฟ ช้างแอฟริกัน ลิงบาบูน สิงโต เสือชีตาห์ แรด ม้าลาย ไวด์เดอร์บีสท์ และสัตว์ป่ามากมาย ซึ่งท่านอาจจะได้พบกับเจ้าป่าทั้ง 5 หรือ “Big Five” ซึ่งประกอบไปด้วย แรด ควายป่า ช้างแอฟริกัน เสือดาวและสิงโต ถือเป็นประสบการณ์ผจญภัยอันน่าตื่นเต้น

เดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรม Amboseli Serena Lodge หรือเทียบเท่า

ให้ท่านพักผ่อนผ่อนคลายอิริยาบถ ก่อนรับประทานอาหาร

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 

วันที่  3 อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี – ทะเลสาบไนวาซา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ออกเดินทางสู่ Lake Naivasha National Park

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
บ่าย นำท่านล่องเรือชมฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็นหู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้ลอยน้ำ ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก
เย็น เข้าที่พักโรงแรม Naivasha Sopa Lodge หรือเทียบเท่า

http://www.sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-lodge/overview

19.30น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่  4 อุทยานแห่งชาติ นากูรู – ทะเลสาบไนวาซา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ นากูรู (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชม.)

อุทยานแห่งชาตินากูรู ตั้งอยู่ในเขต Rift Valley หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขากลางประเทศเคนย่า บริเวณนี้เป็นแอ่งตรงกลางน้ำจากพื้นที่รอบๆ ไหลมารวมกัน กลายเป็นทะเลสาบน้ำตื้นความลึกไม่กี่เมตร บริเวณนี้สมัยก่อนยังเป็นภูเขาไฟมีแร่ธาตุอันสมบูรณ์ไหลมารวมกันในน้ำมีแดดจัดสว่าง ทำให้สาหร่ายแกมเขียวขนาดจิ๋ว ที่ชอบทั้งแดดและแร่ธาตุเจริญเติบโต มีกลิ่นเหม็นตุๆ นิดหน่อยแถมมีฟองฟอด เนื่องจากความสมบูรณ์ของสารอินทรีย์จึงพากันขนานนามว่า “Soda Lake” ซึ่งสัตว์ตัวเอกของทะเลสาบนากูรู คือ นกฟลามิงโก้ นกฟลามิงโก้ที่มีอยู่ 2 ชนิด คือ Greater Flamingo กับ Lesser Flamingo ซึ่งชนิดแรกใหญ่สมชื่อ ขนาด 50 – 55 นิ้ว ลำตัวสีขาว ปากสีชมพู ปลายปากสีดำ ตาสีเหลือง ซึ่งจะหากินอยู่ใกล้กับฝั่งทะเลสาบ ส่วน Lesser Flamingo มีขนาดเล็กกว่า สูงประมาณ 32-35 นิ้ว ลำตัวมีสีขาวปนชมพู ปากมีสีแดงเข้ม ปลายปากสีดำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม Sarova Lion Hill
บ่าย ชมอุทยานฯ เพื่อตามหา BIG 5 ในช่วงบ่าย สัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ชนิดในแอฟริกา อันประกอบด้วย เสือดาว สิงโต แรด ช้าง และควายป่า ในอุทยานนากูรู เป็นอุทยานแห่งชาติเดียวที่พวกเราสามารถตามหา BIG 5 ได้ครบง่ายที่สุดเพราะมีเสือดาวค่อนข้างชุกชุม ซึ่งเผื่อโชคดีก็อาจสามารถพบเสือดาวซึ่งนับเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากตามธรรมชาติยากที่สุด นำท่านชมสัตว์และนกต่างๆ ฯลฯ
เย็น เดินทางกลับที่พักโรงแรม Naivasha Sopa Lodge หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่  5   ไนวาซา – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเช้าวันนี้ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน เข้าวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร อีกอย่างชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหาร นัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม Mara Sarova Camp

จากนั้น นำท่านออก Game drive ในอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ Serengeti ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรนเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mara Serena Game Lodge. หรือเทียบเท่า

http://www.serenahotels.com/serenamara/default-en.html

19.30น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
วันที่  6  อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
เช้า นำท่านออกชมสัตว์ยามเช้า ให้ท่านได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน เรานำออกชมสัตว์ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยเฉพาะสัตว์กลุ่ม Big five ซึ่งเรายังอาจตามล่าไม่ครบ เตรียมกล้อง ฟิล์ม กล้องวีดีโอ ให้พร้อม เพื่อเก็บภาพให้มากที่สุดในวันนี้

จากนั้นนำท่านกลับไปรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

สาย ออกชมสัตว์อีกรอบ ให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปฝูงสัตว์จำนวนมากที่อยู่ในทุ่งหญ้าสะวันน่าของอุทยานมาไซมาร่าอย่างใกล้ชิด ที่นี่เป็นอุทยานที่มีสิงโตมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีโอกาสที่จะเห็นสิงโตค่อนข้างแน่นอน ทั้งตัวผู้และตัวเมีย จุดที่น่าชมที่สุดในอุทยานฯ คือ ริมฝั่งแม่น้ำมารา เพราะจะมีสัตว์ข้ามไปข้ามมามากมาย ทำให้เห็นการล่าของสัตว์เป็นประจำ โดยเฉพาะเป็นเหยื่ออันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีต้า ฮิปโปฝูงใหญ่ หรือแม้กระทั่งหนึ่งใน Big five ที่หายากนั่นคือ เสือดาว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก กลางทุ่งหญ้าสะวันน่า
 บ่าย ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปฝูงสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิด ที่นี่เป็นอุทยานที่มีสิงโตมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีโอกาสที่จะเห็นสิงโตค่อนข้างแน่นอน ทั้งตัวผู้และตัวเมียถ้าโชคดีก็อาจเห็นการล่าเหยื่อของสิงโต หรือชีต้าด้วย ช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาที่สิงโตจะล่าเหยื่อ ถ้าท่านโชคดีอาจได้เห็นการล่าของนางสิงโตก็ได้ ให้ท่านได้ชมสัตว์ต่างๆอย่างเต็มอิ่มได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับโรงแรมที่พัก Mara Serena Camp Lodge. หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่ 7 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – ไนโรบี
เช้า นำท่านออก Game drive ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ Serengeti ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรนเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของประเทศเคนย่า ระหว่างทางท่านก็ยังมีโอกาสได้ชมสัตว์ตามธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะอำลา เคนย่า ซาฟารี ที่สุดแห่งการพักผ่อน ที่สุดแห่ง ซาฟารี ทีสุดแห่งทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มีการจัดการ และบริการที่ดีเยี่ยมจากชาวเคนย่า ผู้มีหัวใจของการบริการ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกระหว่างทาง
บ่าย

18.00 น.

 

19.30 น.

23.05 น.

ถึงเมืองไนโรบี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.)นำท่านไปช้อปปิ้งของฝาก ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมืองนำท่านผ่านชมตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เป็นเมืองที่ทันสมัย งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในอัฟริกาตะวันออก

รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร Carnivore เสริฟเนื้อสัตว์ป่าและเนื้อหลากชนิดมากมาย เป็นร้านหนึ่งที่มีชื่อที่สุดของเคนย่าในเรื่องเนื้อย่าง เป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อยและดีที่สุดในโลก (ท่านที่ไม่รับประทานเนื้อ มีไก่ และหมูด้วย)

เดินทางสู่สนามบินนานาชาติไนโรบิ ( Jomo Kenyatta International Airport )

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เคนย่าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ860
(บินตรง โดยเครื่องโบอิ้ง 787 ดรีมไลน์เนอร์)

วันที่ 8  กรุงเทพฯ
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจกับอัธยาศัยของ ชาวเคนย่า ผู้เข้าใจความหมายคำว่า “บริการ” อย่างแท้จริง

 

อัตราค่าทัวร์

** ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)                    ท่านละ  119,000 บาท

** พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                 ท่านละ  18,000 บาท

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่งและชำระเงินค่ามัดจำ คนละ 10,000 .-บาท
2. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด ก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 25 วัน

อัตรานี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ บัตรโดยสารชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์
2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่
ชำระพร้อมกับบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. ค่าธรรมเนียมขนสัมภาระที่ฝากกับเครื่องบินท่านละ 2 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
4. ค่ารถตู้ซาฟารี ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินคนละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินคนละ         500,000.-บาท(ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
9. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
10. ค่าผู้นำทัวร์ ชำนาญเส้นทาง เคนย่า ซาฟารี จากประเทศไทย

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ร้อยละ 3
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
3. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่า(ถ้ามี)
4. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายๆอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
6. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 1,200 บาท
7. ค่าทิป English speaking Driver Guide ประมาณ 30.-USD ต่อคน

 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกก่อน 30 – 44 วัน วัน เก็บ 30 % ของค่าทัวร์
2. ยกเลิกก่อน 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %

หมายเหตุ
1. เด็กที่จะเดินทางจะต้องมีอายุ 7 ขวบ ขึ้นไป
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่พัก, และสายการบิน ที่แตกต่างไปจากที่นำเสนอไว้ อันเนื่องมากจากเหตุสุดวิสัย, เนื่องจาการปิดซ่อมแซม, การปิดรับการจองห้องพักหรือที่นั่งของสายการบิน ในช่วงเวลานั้นๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงานประท้วง, การเมือง, สงคราม, การปิดซ่อมแซมถนน, สถานที่เข้าชม ต่างๆ หรือเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้จะถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ จากวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ สนามบินนั้นๆ และ/หรือ ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยความสมัคร ใจของผู้เดินทางเอง หรือไม่เดินทางโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว-ทัศนะศึกษา-ดูงาน ทั้งในรูปแบบของการเดินทางเป็นหมู่คณะ และ/หรือ เดินทางแบบอิสระโดยตัวท่านเอง หรือโดยทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะในการเดินทาง รวมทั้งเป็นตัวแทนในการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถรับ-ส่ง, อาหาร และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานสายการบิน, หรือผู้ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของสถานบริการ และเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถใช้บริการนั้นๆ ได้
2. การบาดเจ็บ ความเสียหาย อุบัติเหตุ การสูญหายของทรัพย์สินสิ่งของกระเป๋าเดินทางฯลฯ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในทุกกรณี
3. เหตุสุดวิสัยต่างๆ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ สงคราม หรืออื่นๆ ที่นำมาซึ่งอุปสรรคและความไม่ปลอดภัยต่อผู้เดินทางในการเข้าไปใช้บริการนั้นๆ

 

หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า
1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเคนย่า และมีหน้าว่าง เหลืออย่างน้อย 3 หน้า
2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. หลักฐานการทำงาน
5.1 กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (พร้อมประทับตราบริษัท)
5.2 กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาทะเบียนการค้าปัจจุบัน
5.3 กรณีข้าราชการ จดหมายรับรองการเป็นข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
5.4 กรณีแม่บ้านไม่มีอาชีพ สำเนาทะเบียนสมรส

 

หมายเหตุ
1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

2. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกแคลาย จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทร 02 590 3235, 02 951 1168-79
3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร 02 249 4110, 02 249 4118
4. สถานเสาวภา กรุงเทพฯ
5. ราคาการฉีดวัคซีนประมาณ 1,200บาท
6. การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะ ป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี การฉีดวัคซีน
7. ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน
8. ให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง ไปแสดง เพื่อขอฉีดวัคซีน (เอาหน้าที่มีชื่อ)