Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

เคนย่าน่าเที่ยว 5 วัน 3 คืน

 • IMGL7666
 • IMG_8599
 • IMG_7188
 • IMG_9754
 • IMG_4066
 • IMG_3338
 • IMG_0198
 • IMG_9705
 • IMG_0550
 • IMG_9957
 • IMG_0253
 • IMG_0363
 • IMG_4041
 • IMG_3681
 • IMG_4404
 • IMG_3873
 • IMG_3916
 • IMG_2897
 • IMG_2913
 • IMG_2979
 • IMG_3021
 • IMG_3099
 • IMG_3193
 • IMG_3288
 • IMG_3011
 • IMG_3105
 • IMG_3324
 • IMG_3366
 • IMG_3574
 • 014
 • 015
 • 021
 • 027
 • 025
 • 031
 • 032
 • 036
 • 039
 • IMGL7959
 • 052
 • 043
 • 033
 • IMG_6968
 • IMG_0067_1
 • DSCN3159
 • YELLOW44
 • IMGL8230
 • 056
 • IMG_2916
 • IMGL7666
 • IMG_8599
 • IMG_7188
 • IMG_9754
 • IMG_4066
 • IMG_3338
 • IMG_0198
 • IMG_9705
 • IMG_0550
 • IMG_9957
 • IMG_0253
 • IMG_0363
 • IMG_4041
 • IMG_3681
 • IMG_4404
 • IMG_3873
 • IMG_3916
 • IMG_2897
 • IMG_2913
 • IMG_2979
 • IMG_3021
 • IMG_3099
 • IMG_3193
 • IMG_3288
 • IMG_3011
 • IMG_3105
 • IMG_3324
 • IMG_3366
 • IMG_3574
 • 014
 • 015
 • 021
 • 027
 • 025
 • 031
 • 032
 • 036
 • 039
 • IMGL7959
 • 052
 • 043
 • 033
 • IMG_6968
 • IMG_0067_1
 • DSCN3159
 • YELLOW44
 • IMGL8230
 • 056
 • IMG_2916

เคนย่า น่าเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่  1    กรุงเทพฯ – ไนโรบี
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 แถว W เคาน์เตอร์ 14 – 15 สายการบินเคนย่า แอรเวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันที่  2  ไนโรบี –นากูรู่
01.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ 887 บินตรงสู่ กรุงไนโรบี (ใช้เวลาบิน 8.50 ชม.)
06.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินกรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว สัมผัสกับอากาศอันเย็นแสนสบาย ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 12-20 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ อุทยานนากูรู ริมฝั่งทะเลสาบนากูรู โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ตัวเมืองนากูรู มีลักษณะเมืองที่มีบ้านเรือนสวยงาม เพราะมีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าเมืองอื่นๆ เดินทางจากตัวเมืองถึงประตูทางเข้าอุทยานประมาณ 10 กิโลเมตร และที่นี่เป็นเขตอุทยานเดียวที่มีรั้วกั้นยาว เพราะเขาทำป้องกันไม่ให้คนมาล่าแรดขาวซึ่งขณะนี้มีอยู่มากกว่า 25 ตัว ซึ่งนับว่าเป็นอุทยานที่มีแรดขาวมากที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนหลังการเดินทางไกลในช่วงเช้าหรือออกเดินเล่นรอบที่พัก
บ่าย นำท่านออก GAME DRIVE รอบอุทยานนากูรู ซึ่งอุทยานแห่งชาตินากูรู นี้ตั้งอยู่ในเขต RIFT VALLEY หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขากลางประเทศเคนย่า บริเวณนี้เป็นแอ่งตรงกลางน้ำจากพื้นที่รอบๆ ไหลมารวมกัน กลายเป็นทะเลสาบน้ำตื้นความลึกไม่กี่เมตร บริเวณนี้สมัยก่อนยังเป็นภูเขาไฟมีแร่ธาตุอันสมบูรณ์ไหลมารวมกันในน้ำมีแดดจัดสว่าง ทำให้สาหร่ายแกมเขียวขนาดจิ๋ว ที่ชอบทั้งแดดและแร่ธาตุเจริญเติบโต มีกลิ่นเหม็นตุๆ นิดหน่อยแถมมีฟองฟอด เนื่องจากความสมบูรณ์ของสารอินทรีย์จึงพากันขนานนามว่า “SODA LAKE” ซึ่งแน่นอนสัตว์ตัวเอกของทะเลสาบนากูรู คือ นกฟลามิงโก้ นับล้านตัว นกฟลามิงโก้ที่มีอยู่ 2 ชนิด คือ GREATER FLAMINGO กับ LESSER FLAMINGO ซึ่งชนิดแรกใหญ่สมชื่อ ขนาด 50 – 55 นิ้ว ลำตัวสีขาว ปากสีชมพู ปลายปากสีดำ ตาสีเหลือง ซึ่งจะหากินอยู่ใกล้กับฝั่งทะเลสาบ ส่วน LESSER FLAMINGO มีขนาดเล็กกว่า สูงประมาณ 32-35 นิ้ว ลำตัวมีสีขาวปนชมพู ปากมีสีแดงเข้ม ปลายปากสีดำ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับภาพนกฟลามิงโก้ จำนวนมหาศาล ทำให้ทะเลสาบมองดูเหมือนเป็นสีชมพู เป็นภาพที่แสนประทับใจเพราะไม่มีที่อื่นเสมอเหมือน จากริมทะเลสาบเราสามารถนำท่านขับรถรอบอุทยานฯ เพื่อตามหา BIG 5 สัตว์ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ชนิดในอัฟริกาอันประกอบด้วย เสือดาว สิงโต แรด ช้าง และควายป่า ในอุทยานนากูรู เป็นอุทยานแห่งชาติเดียวที่พวกเราสามารถตามหา BIG 5 ได้ครบง่ายที่สุดเพราะมีเสือดาวค่อนข้างชุกชุม ซึ่งเผื่อโชคดีก็อาจสามารถพบเสือดาวซึ่งนับเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากตามธรรมชาติยากที่สุด นำท่านชมสัตว์และนกต่างๆ จนเต็มอิ่มแล้ว นำท่านกลับที่พักก่อนตะวันตกดิน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NAKURU SOPA    LODGE หรือเทียบเท่า www.sopalodges.com

 

วันที่  3 นากูรู – มาไซมารา แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า
06.30 น. นำท่านออกชมสัตว์ยามเช้า ให้ท่านได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม     นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเช้าวันนี้ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน เข้าวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร อีกอย่างชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหาร นัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคระหว่างทาง
บ่าย นำท่านออก GAME DRIVE ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ SERENGETI ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรนเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร จุดที่น่าชมที่สุดในอุทยานฯ คือ ริมฝั่งแม่น้ำมารา เพราะจะมีสัตว์ข้ามไปข้ามมามากมาย ทำให้เห็นการล่าของสัตว์เป็นประจำ โดยเฉพาะเป็นเหยื่ออันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีต้า ฮิปโปฝูงใหญ่ หรือแม้กระทั่งหนึ่งใน BIG FIVE ที่หายากนั่นคือ เสือดาว
18.00 น. แดดร่มลมตกแล้ว นำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรม MARA SOPA LODGE หรือเทียบเท่า
19.30น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่  4 ตามล่า BIG FIVE – มาไซมาร่า
06.30 น.  นำท่านออกชมสัตว์ยามเช้า ให้ท่านได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน เรานำออกชมสัตว์ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยเฉพาะสัตว์กลุ่ม BIG FIVE ซึ่งเรายังอาจตามล่าไม่ครบ เตรียมกล้อง ฟิล์ม กล้องวีดีโอ ให้พร้อม เพื่อเก็บภาพให้มากที่สุดในวันนี้
8.30 น. นำท่านกลับไปรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. ออกชมสัตว์อีกรอบ ให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปฝูงสัตว์จำนวนมากที่อยู่ในทุ่งหญ้าสะวันน่าของอุทยานมาไซมาร่าอย่างใกล้ชิด ที่นี่เป็นอุทยานที่มีสิงโตมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีโอกาสที่จะเห็นสิงโตค่อนข้างแน่นอน ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
เที่ยง. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
ให้ท่านได้ชมสัตว์ต่างๆอย่างเต็มอิ่มจนถึงดวงอาทิตย์ตก นำท่านกลับโรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NAKURU SOPA LODGE หรือเทียบเท่า www.sopalodges.com

 

วันที่  5   มาไซมาร่า – ไนโรบิ
13.00 น.  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
17.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร CARNIVORE เสริฟเนื้อสัตว์ป่าและเนื้อหลากชนิดมากมาย เป็นร้านหนึ่งที่มีชื่อที่สุดของเคนย่าในเรื่องเนื้อย่าง เป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อยและดีที่สุดในโลก (ท่านที่ไม่ทานเนื้อ มีไก่ และหมู ด้วย)
19.00น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 23.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ 886
12.50น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการสำหรับคณะ 10 ท่านขึ้นไป

** ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)                    ท่านละ  .- บาท

** เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน     ท่านละ  .- บาท

** เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน     ท่านละ  .- บาท

** พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                 ท่านละ  .- บาท

 

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร ของสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (KQ)

– ค่าที่พักโรงแรม (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

– ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ น้ำเปล่าไม่รวมในรายการ

– ค่าภาษีสนามบินที่เคนย่า และ ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ.

– ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน และระหว่างนำเที่ยว

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า

– มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

– ค่าหนังสือเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

 – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

– ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 1,200 บาท ต่อเข็ม

– ล่องเรือแม่นำไนวาซ่า

– ค่าทิปคนขับรถ ประมาณ 5 – 10 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน

 

*หมายเหตุ*

 • รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ.สงวนสิทธิยกเลิกการเดินทาง ในกรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

 

หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีลูกจ้าง – จดหมายรับรองการทำงาน (พร้อมประทับตราบริษัท)
 • กรณีเจ้าของกิจการ – สำเนาทะเบียนการค้าปัจจุบัน
 • กรณีข้าราชการ – จดหมายรับรองการเป็นข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีแม่บ้าน – สำเนาทะเบียนสมรส

 

หมายเหตุ        กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกแคลาย จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทร 02 590 3235,02 951 1168-79

 1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร 02 249 4110, 02 249 4118

 

หมายเหตุ       

 • ราคาการฉีดวัคซีน = 1,200บาท / เข็ม
 •      การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะ ป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
 •    การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน
 • หลักฐานการฉีด ให้นำหนังสือเดินทางตัวจริง หรือถ่ายเอกสาร(เอาหน้าที่มีชื่อ)

 

 

 

 

เคนย่า น่าเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่  1    กรุงเทพฯ – ไนโรบี
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 แถว W เคาน์เตอร์ 14 – 15 สายการบินเคนย่า แอรเวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันที่  2  ไนโรบี –นากูรู่
01.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ 887 บินตรงสู่ กรุงไนโรบี (ใช้เวลาบิน 8.50 ชม.)
06.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินกรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว สัมผัสกับอากาศอันเย็นแสนสบาย ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 12-20 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ อุทยานนากูรู ริมฝั่งทะเลสาบนากูรู โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ตัวเมืองนากูรู มีลักษณะเมืองที่มีบ้านเรือนสวยงาม เพราะมีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าเมืองอื่นๆ เดินทางจากตัวเมืองถึงประตูทางเข้าอุทยานประมาณ 10 กิโลเมตร และที่นี่เป็นเขตอุทยานเดียวที่มีรั้วกั้นยาว เพราะเขาทำป้องกันไม่ให้คนมาล่าแรดขาวซึ่งขณะนี้มีอยู่มากกว่า 25 ตัว ซึ่งนับว่าเป็นอุทยานที่มีแรดขาวมากที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนหลังการเดินทางไกลในช่วงเช้าหรือออกเดินเล่นรอบที่พัก
บ่าย นำท่านออก GAME DRIVE รอบอุทยานนากูรู ซึ่งอุทยานแห่งชาตินากูรู นี้ตั้งอยู่ในเขต RIFT VALLEY หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขากลางประเทศเคนย่า บริเวณนี้เป็นแอ่งตรงกลางน้ำจากพื้นที่รอบๆ ไหลมารวมกัน กลายเป็นทะเลสาบน้ำตื้นความลึกไม่กี่เมตร บริเวณนี้สมัยก่อนยังเป็นภูเขาไฟมีแร่ธาตุอันสมบูรณ์ไหลมารวมกันในน้ำมีแดดจัดสว่าง ทำให้สาหร่ายแกมเขียวขนาดจิ๋ว ที่ชอบทั้งแดดและแร่ธาตุเจริญเติบโต มีกลิ่นเหม็นตุๆ นิดหน่อยแถมมีฟองฟอด เนื่องจากความสมบูรณ์ของสารอินทรีย์จึงพากันขนานนามว่า “SODA LAKE” ซึ่งแน่นอนสัตว์ตัวเอกของทะเลสาบนากูรู คือ นกฟลามิงโก้ นับล้านตัว นกฟลามิงโก้ที่มีอยู่ 2 ชนิด คือ GREATER FLAMINGO กับ LESSER FLAMINGO ซึ่งชนิดแรกใหญ่สมชื่อ ขนาด 50 – 55 นิ้ว ลำตัวสีขาว ปากสีชมพู ปลายปากสีดำ ตาสีเหลือง ซึ่งจะหากินอยู่ใกล้กับฝั่งทะเลสาบ ส่วน LESSER FLAMINGO มีขนาดเล็กกว่า สูงประมาณ 32-35 นิ้ว ลำตัวมีสีขาวปนชมพู ปากมีสีแดงเข้ม ปลายปากสีดำ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับภาพนกฟลามิงโก้ จำนวนมหาศาล ทำให้ทะเลสาบมองดูเหมือนเป็นสีชมพู เป็นภาพที่แสนประทับใจเพราะไม่มีที่อื่นเสมอเหมือน จากริมทะเลสาบเราสามารถนำท่านขับรถรอบอุทยานฯ เพื่อตามหา BIG 5 สัตว์ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ชนิดในอัฟริกาอันประกอบด้วย เสือดาว สิงโต แรด ช้าง และควายป่า ในอุทยานนากูรู เป็นอุทยานแห่งชาติเดียวที่พวกเราสามารถตามหา BIG 5 ได้ครบง่ายที่สุดเพราะมีเสือดาวค่อนข้างชุกชุม ซึ่งเผื่อโชคดีก็อาจสามารถพบเสือดาวซึ่งนับเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากตามธรรมชาติยากที่สุด นำท่านชมสัตว์และนกต่างๆ จนเต็มอิ่มแล้ว นำท่านกลับที่พักก่อนตะวันตกดิน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NAKURU SOPA    LODGE หรือเทียบเท่า www.sopalodges.com

 

วันที่  3 นากูรู – มาไซมารา แดนสวรรค์ของสัตว์ป่า
06.30 น. นำท่านออกชมสัตว์ยามเช้า ให้ท่านได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม     นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา หัวใจของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า การเดินทางในเช้าวันนี้ค่อนข้างไกล และถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ พูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน เข้าวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร อีกอย่างชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหาร นัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคระหว่างทาง
บ่าย นำท่านออก GAME DRIVE ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ซึ่งได้ชื่อว่ามีสัตว์ให้ดูมากชนิดที่สุดในเคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาราตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเคนย่า ถือเป็นผืนป่าผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติ SERENGETI ของประเทศแทนซาเนีย บนความสูง 1,588 เมตร แต่ขนาดของมารานั้นมีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับเซเรนเกติ เพราะมีเนื้อที่เพียง 1,510 ตารางกิโลเมตร จุดที่น่าชมที่สุดในอุทยานฯ คือ ริมฝั่งแม่น้ำมารา เพราะจะมีสัตว์ข้ามไปข้ามมามากมาย ทำให้เห็นการล่าของสัตว์เป็นประจำ โดยเฉพาะเป็นเหยื่ออันโอชะของจระเข้ รถจะขับไปตามจุดต่างๆ รอบอุทยานฯ เพื่อค้นหาสัตว์ต่างๆ ตามที่อยากพบเห็น ถ้าโชคดีอาจพบฝูงสิงโต เสือชีต้า ฮิปโปฝูงใหญ่ หรือแม้กระทั่งหนึ่งใน BIG FIVE ที่หายากนั่นคือ เสือดาว
18.00 น. แดดร่มลมตกแล้ว นำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรม MARA SOPA LODGE หรือเทียบเท่า
19.30น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

วันที่  4 ตามล่า BIG FIVE – มาไซมาร่า
06.30 น.  นำท่านออกชมสัตว์ยามเช้า ให้ท่านได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน เรานำออกชมสัตว์ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยเฉพาะสัตว์กลุ่ม BIG FIVE ซึ่งเรายังอาจตามล่าไม่ครบ เตรียมกล้อง ฟิล์ม กล้องวีดีโอ ให้พร้อม เพื่อเก็บภาพให้มากที่สุดในวันนี้
8.30 น. นำท่านกลับไปรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. ออกชมสัตว์อีกรอบ ให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปฝูงสัตว์จำนวนมากที่อยู่ในทุ่งหญ้าสะวันน่าของอุทยานมาไซมาร่าอย่างใกล้ชิด ที่นี่เป็นอุทยานที่มีสิงโตมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีโอกาสที่จะเห็นสิงโตค่อนข้างแน่นอน ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
เที่ยง. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
ให้ท่านได้ชมสัตว์ต่างๆอย่างเต็มอิ่มจนถึงดวงอาทิตย์ตก นำท่านกลับโรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NAKURU SOPA LODGE หรือเทียบเท่า www.sopalodges.com

 

วันที่  5   มาไซมาร่า – ไนโรบิ
13.00 น.  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
17.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร CARNIVORE เสริฟเนื้อสัตว์ป่าและเนื้อหลากชนิดมากมาย เป็นร้านหนึ่งที่มีชื่อที่สุดของเคนย่าในเรื่องเนื้อย่าง เป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อยและดีที่สุดในโลก (ท่านที่ไม่ทานเนื้อ มีไก่ และหมู ด้วย)
19.00น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 23.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ 886
12.50น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการสำหรับคณะ 10 ท่านขึ้นไป

** ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)                    ท่านละ  .- บาท

** เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน     ท่านละ  .- บาท

** เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน     ท่านละ  .- บาท

** พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                 ท่านละ  .- บาท

 

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจร ของสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (KQ)

– ค่าที่พักโรงแรม (พัก 2 ท่าน/ห้อง)

– ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ น้ำเปล่าไม่รวมในรายการ

– ค่าภาษีสนามบินที่เคนย่า และ ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ.

– ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน และระหว่างนำเที่ยว

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า

– มัคคุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

– ค่าหนังสือเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

 – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

– ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 1,200 บาท ต่อเข็ม

– ล่องเรือแม่นำไนวาซ่า

– ค่าทิปคนขับรถ ประมาณ 5 – 10 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน

 

*หมายเหตุ*

 • รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ.สงวนสิทธิยกเลิกการเดินทาง ในกรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

 

หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีลูกจ้าง – จดหมายรับรองการทำงาน (พร้อมประทับตราบริษัท)
 • กรณีเจ้าของกิจการ – สำเนาทะเบียนการค้าปัจจุบัน
 • กรณีข้าราชการ – จดหมายรับรองการเป็นข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีแม่บ้าน – สำเนาทะเบียนสมรส

 

หมายเหตุ        กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกแคลาย จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทร 02 590 3235,02 951 1168-79

 1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร 02 249 4110, 02 249 4118

 

หมายเหตุ       

 • ราคาการฉีดวัคซีน = 1,200บาท / เข็ม
 •      การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะ ป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
 •    การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน
 • หลักฐานการฉีด ให้นำหนังสือเดินทางตัวจริง หรือถ่ายเอกสาร(เอาหน้าที่มีชื่อ)