Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ทัวร์ 4 วัน 2 คืน

  • 13
  • 13

ทัวร์ 4 วัน 2 คืน ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค + นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน +ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง + ช้อปสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
22.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

 

Day 2  ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – เซิ่นเจิ้น 
01.35 น.   บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX706 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

(มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)

05.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น  หลังทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านชม วัดนางชี หรือ Chi Lin Nunnery ซึ่งตั้งอยู่ที่ diamond hill ฝั่งเกาลูน ภายในบริเวณวัดนางชี ยังมีสวนเล็กๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมบรรยากาศ วัดนางชี หรือ Chi Lin Nunnery นี่สร้างในรูปแบบของราชวงศ์ถัง ซึ่งการสร้างโดยไม่ใช้ตะปูเลย บรรยากาศภายในวัดนั้นสวยงามและเงียบสงบมาก มีบ่อบัวและต้นบอนไซดัดได้รูปทรงสวยงาม ข้างในวัดแต่ละห้องก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน

 

Day 3  เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – โชว์ม่านน้ำ
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน แล้วนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้นLowu City”คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ได้เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้นล้วนเป็นของเลียนแบบ แวะ แล้วชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในด้านการนำเยื่อไผ่มาแปรรูปมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ประจำวัน อาทิเช่น เสื้อ กางเกง ชุดชั้นใน หมอน และครีมต่างๆ ล้วนผลิตจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าจากธรรมชาติและซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดตงเหมิน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าของคนพื้นถิ่น
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (6) อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู้ด + ไวน์แดง

นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3Dที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า “ปีกแห่งความรัก” เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก QIAN TING HOTEL (SHENZHEN SIDE) หรือระดับเดียวกัน

 

Day 4  เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์  –  ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง  โดยรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง  จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ  พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) แล้วนำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617
23.35 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท