Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9Days

  • 72900
  • 72900

อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9Days

โรม (อิตาลี) ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น

ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น

ดีจอง- ปารีส (ฝรั่งเศส) ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือ-

หอไอเฟล-ประตูชัยปารีส – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง มิถุนายน – สิงหาคม 2559

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1  กรุงเทพฯ –โรม ( อิตาลี )
17.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 8เคาน์เตอร์ T สายการบินEMIRATES AIRLINES (EK)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
 20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่  EK373 / EK 099 ( แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบประมาณ 2.30 ชม.) 
Day 2  โรม (อิตาลี)
07.35 น.  เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี   จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นพาท่านเดินมายังย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
 เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน เข้าชมวิหารแพทธิออน และ ถ่ายรูปในบริเวณจตุรัสนาโวน่า  คณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองอิตาลี พร้อมเสริฟไวน์อิตาเลียน    

พักค้างคืน ณ Hotel Repubblica Marinara หรือระดับเดียว

Day 4 เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอร์ลาเก้น
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (AMERICAN BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่น นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน ซึ่งเป็นวิหารสไตน์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลก และบริเวณนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET สนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาที่ถูก

เที่ยง อิสระกับการรับประทานอาหารเที่ยง เพื่อมีเวลาในการช้อปปิ้งที่ OUTLET อย่างเต็มที่
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองมรดกโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองสวิส ฟองดูว์ หมู เนื้อ ไก่   พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
Day 5  ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และ เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และ ทะเลสาบลูเซิร์น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

พักค้างคืน ณ GRAND EUROPE  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

Day 6  ดีจอง- ปารีส (ฝรั่งเศส)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฝรั่งเศส มุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี

 เที่ยง รับปะทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย คณะเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส โดยรถโค้ช

หากท่านใดสนใจเดินทางเข้าสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  รายการนี้ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัหว้นาทัวร์ ค่าบรารท่านละ 3,000.- บาท

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส   

พักค้างคืน ณ MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรือระดับเดียวกัน

Day 7  ปารีส-แวร์ซายน์-ล่องเรือ-หอไอเฟล-ประตูชัย
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส หอยเอสคาร์โกร์ สเต็ก เนื้อ ไก่ ปลา เป็ด พร้อมไวน์

นำท่าน ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ค่าเข้าท่านละ 700.- บาท หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

พักค้างคืน ณ MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรือระดับเดียวกัน

Day 8  ปารีส – กรุงเทพฯ
07.35 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต

 เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล   เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (ท่านใดสนใจขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 กรุณาติดต่อหัวหน้าท่านละ 800.-บาท กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

นำท่านสู่ เนินเขามองมาร์ท ชมโบถส์ซาแกลเกอร์

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

21.25 น. คณะเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 076 / EK 372  ( แวะเปลี่ยนเครื่งที่ดูไบ ประมาณ 2 ชม.)
Day 9 สนามบินสุวรรณภูมิ
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

 

ราคาเริ่มต้นที่ 72,900 บาท