Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน สวีเดน- นอร์เวย์ – เดนมาร์ค

  • โคเปเฮเกิ้น
  • โคเปเฮเกิ้น

สแกนดิเนเวีย 8 วัน 5 คืน สวีเดน- นอร์เวย์ – เดนมาร์ค

กรุงเทพ-ดูไบ-สตอกโฮล์ม
สตอกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท
ออสโล-TheOsloOperaHouse-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ศาลาว่าการเมืองออสโล-ล่องเรือสำราญDFDS Seaways
โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์-ช้อปปิ้ง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม – สิงหาคม

รายละเอียดการเดินทาง

Day 1  สุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคอร์เตอร์T      สายการบินเอมิเรตส์เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
Day 2 กรุงเทพ-ดูไบ-สตอกโฮล์ม
01.35 น. ออกเดินทางสู่ สต๊อคโฮล์ม โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่EK385 / EK157 (แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ) กระเป๋าใบใหญ่เช็คทรูสู่ สตอกโฮล์ม
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงสตอกโฮล์มผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านชมกรุงสตอกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับการขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ หรือ ราชินีแห่งทะเลบอลติก เที่ยวชมเมืองหลวงของสวีเดน กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนำท่านชมเมืองที่จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ หรือย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือระดับเดียวกัน

Day 3  สตอกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงใต้ทะเลลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปีจากนั้นแวะถ่ายรูป ซิตี้ฮอลล์หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ RagnarOstbergสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในที่วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณที่แห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่แกมล่าสแตนเขตเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ถนนหนทางปูด้วยพื้นหิน ย่านเขตเมืองเก่ามีวิหารแบบกอธิค, แหล่งร้านค้าและร้านอาหาร, คาเฟ่ ในบรรยากาศดั้งเดิม อิสระถ่ายรูปบริเวณ พระราชวังหลวง งดงามและอลังการด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ริดดาร์ฮูเซท์ มรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชนชั้นขุนนาง อาคารรัฐสภาและอาคารพิพิธภัณฑ์เมือง    หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์นชมความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ณ Clarion Hotel Plaza หรือระดับเดียวกัน

Day 4 ออสโล-TheOsloOperaHouseพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านถ่ายรูป TheOsloOperaHouse หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั่ง

ด้านตัวเมืองออสโล จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ดนอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทำการค้าและออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆชาวไวกิ้งเดินทางไกลกว่าค่อนจนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ณ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน

Day 5  อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ศาลาว่าการเมืองออสโล-ล่องเรือสำราญDFDS Seaways
เช้า บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมอุทยานฟร็อกเนอร์ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์   นำท่านชมบริเวณด้านนอกปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ สร้างในปี   นำเที่ยวชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ดจากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ที่มีชื่อเสียงของออสโลได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ DFDS

16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญกรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่สัมภาระค้างคืนบนเรือสำราญ 1 คืน ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศสุดหรูหรา ซึ่งท่านสามารถสัมผัสกับออสโลฟยอร์ดได้ทันทีที่เรือออกจากท่า นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็นสินค้า

ที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สำหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้สำหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด

ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 6  โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์-ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
09.30 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโคและจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่  ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่าง ๆที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์กการเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลีในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี[ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก]ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของจัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่นที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้งศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกนและยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมีรูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สันกวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งนี้ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorvที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนลเป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn by Radisson Copenhagen Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน

Day 7  ลิตเติ้ลเมอร์เมด-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านไปถ่ายรูปกับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด ตัวเอกจากเรื่อง เทพนิยายอันแสนเศร้าของฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเขียนชาวเดนมาร์กผู้โด่งดัง รูปปั้นลิตเติลเมอร์เมด โดยประติมากรชาวเดนมาร์ก เอ็ดวาร์ด อีริคเซน ถูกนำมาตั้งไว้ที่อ่าวโคเปนเฮเกนเมื่อ 97 ปีมาแล้วนำท่านถ่ายรูปบริเวณน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมาได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK152/EK384 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ) กระเป๋าใหญ่เช็คทรูสู่กรุงเทพฯ
Day 8  สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ (ไทย)
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

   หมายเหตุ       กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ราคาเริ่มต้น  69,900