Panorama TravelPanorama Travel
Forgot password?

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน

Available Rooms

No Rooms Found
จีน
0-2349-4179-9

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

ประชากร   ประมาณ1,347.3 ล้านคนไ ม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน (ปี2554)

ภาษา
ประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลาง หรือ ผู่ทงฮว่า เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน

เงินตรา
สกุลเงินของจีนเรียกว่า เหรินหมินปี้ และมีหน่วยเรียกเป็น หยวน (ตัวย่อ CNY)

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-info/general/index.php

Policies of ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน

Amenities of ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน

Guest Reviews (0 reviews)

November 2006, Jiayuguan, Gansu Province, China --- Walled fort city of Jiayuguan at the western terminus of the Great Wall in China. --- Image by © Jose Fuste Raga/Corbis

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน จีน

Your overall Rating of this property

Booking Number

Pin Code

Title of your review

Your review

What sort of Trip was this?

  • Business
  • Couples
  • Family
  • Friends
  • Solo